Proiectul FPYPDEE

Proiectul FPYPDEE – Facilitation and Participation of Young Persons with Disabilities in an Enlarged Europe (Facilitarea şi participarea persoanelor tinere cu dizabilităţi într-o Europă lărgită) este desfăşurat de ENOTHE – European Network of Occupational Therapy in Higher Education (Reţeaua europeană pentru terapie ocupaţională în învăţământul superior) împreună cu parteneri din mai multe ţări europene, printre care şi România.

Rezumatul proiectului

În “Anul European al Persoanelor cu Dizabilităţi” lărgirea Europei este o problemă de politică importantă. Bulgaria, Ungaria şi România menţionează în documentele din cadrul “Strategiilor naţionale pentru şanse egale” şi nevoia de educaţie şi pregătire a profesioniştilor.

Acest proiect va contribui la reformarea educaţiei (de învăţământ superior), precum şi a sectorului social într-o Europă largită, prin implementarea:
• unui curriculum modular în Terapie Ocupaţională
• metodelor inovative de predare şi de pregătire educaţională (PBL, învăţare direcţionată pe proiect şi învăţământ la distanţă)
• de noi servicii şi proiecte, care vizează participarea persoanelor (tinere) cu dizabiliăţi în societate
• pregătirii personalului din instituţii medicale (neurologice şi psihiatrice), instituţii de învăţământ primar şi secundar şi instituţii de asistenţă socială
• pregătirii vocaţionale şi antrenarea deprinderilor de viaţă independentă a (tinerelor) persoane cu dizabilităţi
• unei reţele informaţionale locale şi (trans)nationale, pe probleme de dizabilitate

Grupurile ţintă

grupurile de persoane (tinere) cu diverse dizabilităţi
• cadrele didactice şi facultăţile din cadrul universităţilor participante
• lucrători din domeniul persoanelor cu dizabilităţi
• factori de decizie din cadrul prefecturilor şi autorităţilor locale

Output-ul va fi educaţia formală în Terapie Ocupaţională, pregătirea informală a personalului şi, incluziunea persoanelor cu dizabilităţi.

Instituţia contractantă: Hogeschool van Amsterdam, NL
Universităţi partenere implicate din: BE, BG, CZ, ES, HU, IE, NL, RO, UK

Rezultate

Principalul rezultat, direct şi măsurabil, va fi un curriculum-cadru în pregătirea profesională de Terapie Ocupaţională pentru Romania, Bulgaria şi Ungaria prin descrierea conţinutului şi a modulelor cu tematică specifică, dezvoltate ca model bazat pe bună practică. Cadrul de lucru şi modulele, ce vor fi testate şi introduse ca şi material de curs în instituţiile partenere din proiect, pot fi de asemenea folosite, şi sub forma unor cursuri scurte ca şi parte a procesului educaţional de pregătire profesională continuă.

Obiectivele se pot măsura prin următoarele rezultate specifice:

1. 192 de evaluări şi planuri de intervenţie terapeutică individuale, pentru persoane cu disabilităţi
2. Curriculum-cadru în Terapie Ocupaţională pentru Romania, tradus şi acceptat (beneficiari – Universităţi şi guverne)
3. Un plan flexibil de curs, dezvoltat pentru nivelul de licenţă şi postuniversitar, în Terapie Ocupaţională (beneficiari – Universităţi)
4. Module şi materiale didactice, dezvoltate (sau revizuite) şi realizate, pe următoarele tematici (beneficiarii – Universităţi, personalul din instituţii de tip rezidenţial, autorităţi locale şi persoane cu disabilităţi):
4.1  Filosofia şi fundamentele de bază ale Terapiei Ocupaţionale
4.2  Modelele teoretice şi cadrele de referinţă ale Terapiei Ocupaţionale
4.3  Teorie şi practică terapeutică ocupaţională, în:
4.3.1 Pediatrie
4.3.2 Disabilitatea fizică (de cauză neurologică)
4.3.3 Disabilitatea mentală / tulburările de învăţare
4.3.4 Geriatrie
4.4  Managementul în TO şi dezvoltarea serviciilor de TO
4.5  Cercetarea în TO şi asigurarea calităţii
5.  Stabilirea stagiilor de practică pentru studenţi
6.  24 de Terapeuţi Ocupaţionali cu pregătire completă; şi alţi 24, în pregătire
7.  Auto-evaluări şi realizarea raportului de tip peer review
8.  Acordarea recunoaşterii academice şi profesionale
9.  Stabilirea unei reţele locale FPYPDEE şi conectarea acesteia la ENOTHE şi EDF (European Disability Forum) (beneficiarii – toţi partenerii de proiect)
10.  Personal pregătit în instituţiile rezidente
11.  Broşuri şi material informativ (beneficiari – persoanele cu disabilităţi)
12. Servicii de Terapie Ocupaţională, în 6 regiuni din Bulgaria, Ungaria şi Romania (beneficiari – persoanele cu dizabilităţi)

Justificarea şi obiectivele proiectului

2003, Anul European al Persoanelor cu Dizabilităţi şi procesul de extindere

Politica europeană cu privire la dizabilitate este exprimată în declaraţia de la Madrid şi redactată de European Disability Forum pentru Anul European al persoanelor cu dizabilităţi. Această politică se concentrează pe dizabilitate, ca fiind o problemă ce ţine de drepturile omului. Persoanele cu dizabilităţi sunt îndreptăţite în a beneficia de aceleaşi drepturi, ca toţi ceilalţi cetăţeni europeni. Procesul de extindere afectează milioane de cetăţeni cu dizabilităţi din cadrul ţărilor aderente. În câteva dintre aceste ţări noi membre, un dialog cu autorităţile publice pe probleme de dizabilitate există deja. Cu toate acestea, situaţia persoanelor cu dizabilităţi este foarte precară în anumite părţi ale Europei Centrale şi de Est, fiind nevoie de o muncă reală pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai ale acestora. O Europă extinsă trebuie să garanteze, atât persoanelor cu dizabilităţi cât şi celor fără, dreptul la libera circulaţie, dreptul de asociere, accesul la educaţie corespunzătoare, la un loc de muncă, la servicii şi bunuri, la protecţie socială şi libertate de decizie.

Strategia Naţională pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi

În ultimii ani s-a scris enorm despre condiţiile de trai a persoanelor cu dizabilităţi din Europa de Est şi în special, despre cei din Bulgaria şi Romania. Datorită acestei largi “publicităţi” s-au luat măsuri, mai ales în ceea ce priveşte situaţia copiilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi, cu vârsta de până la 18 ani. Acum că “Strategia Naţională pentru Protecţia Specială şi Reintegrarea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi din România” a fost lansată de către Guvernul României (strategiile Ungariei şi Bulgariei pun accent, mai mult sau mai puţin, pe aceleaşi probleme) un prim pas s-a făcut către îmbunătăţirea structurală a poziţiei persoanelor (tinere) adulte cu dizabilităţi. Dez-instituţionalizarea şi reintegrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi, reprezintă cele două principii guvernatoare ale acestei strategii. Drept consecinţă, obiectivul principal a fost structurat în următoarele obiective secundare

• Pregătirea în vederea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea participării active a acestora în societate, la toate nivelele şi în toate sferele vieţii de zi cu zi, în concordanţă cu legislaţia UE
• Acordarea unei atenţii deosebite procesului de închidere a marilor “cămine-spitale” şi dezvoltarea de servicii sociale alternative şi servicii de îngrijire de tip rezidenţial, la scară redusă
• Susţinerea asociatiilor persoanelor cu dizabilităţi
• Stabilirea unui sistem de servicii bazat-pe-comunitate, care să facă posibil persoanelor cu dizabilităţi o viaţă trăită cât mai independent posibil şi, asistată de o reţea de sprijin de persoane calificate şi dispozitive de asistenţă.

Nevoia unor schimbări urgente este clar prezentată în această “Strategie Naţională” (RO) fiind confirmată şi de experţi. (NIZW, raportul final şi Planul Naţional de Acţiune, Utrecht/Bucureşti, 28-02-2003)

Nevoia de educaţie şi pregătire adecvată

Strategia Naţională (Monitorul Oficial al României, partea I, nr.853/26.XI.2002) introduce o terminologie nouă, conformă cu ICF (International Classification on Function, OMS) în care se menţionează nevoia de personal specializat, cum ar fi “instructori de ergoterapie şi terapeuţi ocupaţionali”, precum şi nevoia de servicii comunitare furnizoare de terapie ocupaţională şi reabilitare.

Până la acest moment, universităţile din România, Bulgaria şi Ungaria în care se studiază medicina şi psihologia oferă în special studii axate în principal pe tulburări, defecte, tratament şi corecţii. Studii sau subiecte de studiu, care să se axeze pe funcţionalitate, participare şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în societate, pe adaptarea mediului familial/ de predare-învăţare/ de lucru, aşa cum se procedează în educaţia terapiei ocupaţionale, lipsesc cu desăvârşire în aceste universităţi. În sfera ştiinţelor sociale, studiile sunt abstracte, teoretice şi prea puţin practice.
Prin urmare, principalul obiectiv al acestui proiect îl constituie facilitarea participării în toate sferele vieţii zilnice a persoanelor cu dizabilităţi prin introducerea serviciilor de Terapie Ocupaţională şi cursuri de pregătire a personalului din instituţiile publice de educaţie academică în Terapie Ocupatională din România, Bulgaria şi Ungaria. Anul trecut, în luna mai anul 2002, aproximativ 50 de lectori universitari, doctori, terapeuţi, asistenţi sociali, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai asociaţiilor de persoane cu dizabilităţi, împreună cu ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) au adus în discuţie nevoia Terapiei Ocupaţionale în România şi iniţierea procesului de pornire a predării Terapiei Ocupationale la un nivel educaţional compatibil cu restul Europei.
Rezultatul întâlnirii a fost o puternică recomandare spre dezvoltarea în România a practicii şi educaţiei în Terapie Ocupaţională, prin care să se facă posibilă creşterea încrederii în sine a persoanei cu dizabilitate. Ca urmare, o scrisoare comună în care se sublinia importanţa terapiei ocupaţionale a fost adresată ministerelor relevante, pe data de 11 mai 2002.

S-a propus începerea unui curs postuniversitar de „specializare în terapie ocupaţională” pentru lectorii şi supervizorii din universităţile din Bacău, Oradea şi Timişoara unde deja există dezvoltat un anumit nivel de cunoştinţe despre această profesie. Primul grup de terapeuţi ocupaţionali, cu pregătirea completă asigurată în cadrul acestui curs ar urma să devină lectori în terapie ocupaţională în cadrul celor trei universităţi precum şi, supervizori de practică în aria clinică terapeutică. În luna aprilie, anul 2003, două universităţi din Bulgaria şi una din Ungaria şi-au exprimat intenţia şi au solicitat să se alăture în acestă acţiune de educaţie comună. În luna iunie, anul 2003, programul postuniversitar propus în Terapie Ocupaţională este aprobat de către către Universitatea din Timişoara şi, 24 de studenţi din întreaga ţară (inclusiv Bulgaria şi Ungaria) au fost selectaţi pentru anul universitar 2003/2004.

Scop şi Obiective

Acest proiect va contribui la reforma educaţiei (universitare), precum şi la reforma sectorului social într-o Europă lărgită, prin introducerea şi implementarea:
• unui curriculum modular în Terapie Ocupaţională cu o structură flexibilă pentru licenţă / master/ studii postuniversitare
• creditelor ECTS şi a ghidurilor
• metodelor inovative de predare-învăţare şi pregătire educaţională (problema activă, învăţare pe proiect-orientată, învăţare la distanţă)
• de noi servicii şi proiecte, ce se axează pe participarea persoanelor (tinere) cu dizabilităţi în societate
• de (noi) politici cu privire la persoanele cu dizabilităţi
• recunoaşterii Terapiei Ocupaţionale (atât în aria practica, cât şi în aria educaţională) într-o Europă largită
• pregătirii personalului din instituţii de sănătate (fizică şi mintală), a cadrelor didactice din învăţământul primar şi secundar, precum şi a asistenţilor personali, în vederea incluziunii persoanelor tinere cu dizabilităţi, în mediul în care aceştia trăiesc
• pregătirii vocaţionale şi antrenarea deprinderilor de viaţă independentă a persoanelor (tinere) cu dizabilităţi
• unei reţele permanente între universităţi, şcoli, centre de recuperare sau centre de zi şi asociaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, reţea conectată cu reţele internaţionale (ENOTHE şi EDF, de exemplu).

Strategia de dezvoltare

Principiul general al strategiei de dezvoltare a proiectului este acela de formare de formatori, care să “potrivească” persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora în mediul (social şi arhitectural/fizic) lor de viaţă, prin intermediul ocupaţiei.

Această strategie s-a dovedit a fi de mare succes în Georgia, unde a fost aplicată printr-un curs similar de specializare postuniversitată în T.O. şi unde, după un an, toţi viitorii terapeuţi ocupaţionali şi-au găsit un loc de muncă, trei şcoli din învăţământul primar au început să lucreze la nivel de incluziune şi, numeroase noi iniţiative au fost întreprinse în comunitate cu privire la viaţa independentă a persoanelor cu dizabilităţi. Terapeuţii ocupaţionali georgieni au organizat un program de pregătire pentru asistenţii sociali prin care aceştia instruiesc părinţii (asistenţii) maternali ai copiilor cu dizabilităţi şi un program de pregătire pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii refugiaţilor.

Paşii de urmat în cadrul strategiei:

Dezvoltarea în detaliu a modulelor, împreună cu partenerii şi în concordanţă cu curriculum-ul aprobat pentru studii postuniversitare de TO
• Educarea studenţilor în obţinerea calificării în Terapie Ocupaţională (la nivel de cadre didactice şi supervizori) prin implicarea lor în proiecte, pe parcursul procesului de educaţie, ce se adresează:
o pregătirii personalului din instituţiile ce parcurg procesul de dez-instituţionalizare
o pregătirii cadrelor didactice din învăţământul primar şi secundar, cu privire la principiile procesului de incluziune
o pregătirii părinţilor şi asistenţilor personali în a realiza mici adaptări ale mediului
o pregătirii tinerilor cu disabilităţi pentru a-şi însuşi abilităţile necesare unei vieţi cât mai independente posibil, atât în activităţile zilnice cât şi cele de muncă şi de timp liber
o co-operării active inter-judeţene pentru schimbarea de atitudine şi pentru înfiinţarea serviciilor bazate-pe-comunitate.

Strategia de sustenabilitate

Cel mai important etalon, care va permite continuitatea, este însăşi reţeaua internaţională FPYPDEE. Aceasta, va putea asigura dezvoltarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. Pagina de web a proiectului va fi un indicator al acestuia.

Având în vedere finalitatea proiectului, următoarele rezultate trebuie să garanteze durabilitatea:

• Toate programele/ modulele de TO vor fi acreditate de către universităţile implicate, fie la nivel de licenţă fie la nivel de specializare postuniversitară în T.O., precum şi cadre didatice şi supervizori educaţi în T.O.
• Tinerii cu disabilităţi se vor organiza în asociaţii şi se vor conecta la reţele naţionale şi internaţionale
• Personalul din instituţii, cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar din cel puţin 6 regiuni vor fi pregătiţi în a sprijini tinerii cu disabilităţi în însuşirea deprinderilor de viaţă independentă
• Noi servicii bazate-pe-comunitate vor fi implementate în co-operare cu autorităţile locale sau judeţene.
• Pagina de web a proiectului va conţine toate documentele importante, care vor putea fi folosite de către grupurile de persoane cu disabilităţi şi de către viitorii terapeuţi ocupaţionali din cele trei ţări participante.

Valoarea adăugată a programului

Acest program va fi prevăzut (inclus) în programul oficial de pregătire profesională şi educaţie al terapeuţilor ocupaţionali şi al instructorilor de ergoterapie. Ambele profesii, deşi menţionate în Planul Naţional de Acţiune, nu au dezvoltate un curriculum până la acest moment în România, Bulgaria şi Ungaria.

Terapia ocupaţională, prin focusarea sa unică pe ocupaţie şi activităţile vieţii zilnice, prin aplicarea unui proces de intervenţie terapeutică care facilitează angajarea în ocupaţie şi sprijinirea participării la viaţa de zi cu zi este, până la acest moment total absentă în Bulgaria, România şi Ungaria.

Este extrem de important a se începe imediat şi în contextul realităţii actuale, această nouă profesie şi disciplină universitară în cadrul facultăţilor de ştiinţe sociale şi medicale. Astfel, vom oferi lucrătorilor actuali o nouă atitudine şi noi abilităţi (terapia centrată pe client, participarea prin ocupaţie) în paralel cu, educarea formală a studenţilor în T.O. în cadrul unor proiecte de tipul Centrelor de Zi, Cluburilor Sociale şi de timp liber pentru persoanele tinere cu dizabilităţi, precum şi integrarea în învăţământul de masă, proiecte pe care studenţii trebuie să le realizeze, implementeze, organizeze şi co-ordoneze în sfera serviciilor.

În concluzie, introducerea profesiei şi a disciplinei academice de terapie ocupaţională în Bulgaria, România şi Ungaria va contribui la schimbarea atitudinii faţă de persoana cu dizabilitate şi, îi va permite acesteia ca prin intermediul ocupaţiei să participe pe deplin la viaţa sa de zi cu zi.

Prin educaţia bazată pe problemă şi orientată pe proiect, noi servicii (proiecte) vor fi implementate şi menţinute în co-operare cu familia (asistenţi personali), cu persoanele cu dizabilităţi şi autorităţile locale.

Proiectul va contribui la asigurarea serviciilor şi drepturilor egale pentru persoanele cu dizabilităţi prin introducerea şi practica terapiei ocupaţionale, într-o Europă lărgită.

Complementaritatea parteneriatului

Parteneriatul se compune din următorii parteneri complementari:

• Universităţi – Instituţii de învăţământ superior cu facultăţi diverse (de Medicină, de Recuperare şi Terapie Ocupaţională, de Ştiinţe Sociale şi Psihologie), implicate
• Instituţii pentru persoane cu dizabilităţi (şcoli, centre de recuperare medicală, centre de zi, exemple de bună practică şi centre doritoare de a învăţa şi a dezvolta strategii pentru dez-instituţionalizare)
• Grupuri de persoane cu dizabilităţi (experimentate sau nu în a se organiza)
• Autorităţi locale şi judetene care vor implementa noul Plan Naţional şi strategiile pentru persoanele cu dizabilităţi.

Toate părţile participante vor acţiona împreună pentru a îmbunătăţi participarea persoanelor cu dizabilităţi într-o Europă LĂRGITĂ.

Divergenţele faţă de planul iniţial al proiectului

Majoritatea rezultatelor sunt în condordanţă cu planul iniţial al proiectului. Au mai fost adăugate – extra, faţă de plan – încă şase cursuri intensive, dar extrem de necesare pentru a asigura pregătirea şi calificarea completă a studenţilor în Terapie Ocupaţională, conform standardelor educaţionale europene

Per ansamblu, programul postuniversitar de specializare în Terapie Ocupaţională a fost unul accelerat şi încărcat din punct de vedere al cursurilor, avînd în vederea perioada scurtă de timp acordată desfăşurării acestuia. Anul 2006, lunile iulie şi septembrie, se remarcă prin primii absolvenţi în T.O. şi lansarea primului program educaţional în T.O. la Universitatea din Rousse, Bulgaria.

(Agreement number: 11361-JA-1-2003-1-NL-Joint Call-INDI; Section 2B- Overall Description of the Project)