Charta

Motto: “Doar facînd diferenţa, putem schimba!”

Cu drept de autor: Utilizarea fără drept şi punerea în circulaţie a informaţiilor prezente în actualul document şi care prejudiciază pe titularul acestuia (APTOR), constituie «furt intelectual» şi poate fi sancţionat, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare (Legea nr.8 din 14 martie 1996, modificată şi completată cu forma actualizată de Legea nr. 71 din 3 iunie 2011)

CONSTITUŢIA ASOCIAŢIEI

INTRODUCERE

Principala preocupare a asociaţiei naţionale a terapeuţilor ocupaţionali o constituie în primul rând stabilirea cadrului organizatoric al asociaţiei, care sǎ beneficieze de un statut oficial şi recunoaştere la nivel naţional în concordanţǎ cu legislaţia românǎ în vigoare.

A doua preocupare a asociaţiei naţionale a terapeuţilor ocupaţionali o constituie definirea cadrului organizatoric care sǎ permitǎ acceptarea sa ca membrǎ a Federaţiei Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţionali (WFOT).

Ca urmare, conţinutul ce descrie şi defineşte constituţia Asociaţiei Profesionale a Terapeuţilor Ocupaţionali în România se inspirǎ din Documentul Consiliului Federaţiei Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţionali, publicat în 1998.

În termeni generali, funcţia Asociaţiei Profesionale a Terapeuţilor Ocupaţionali din România constǎ în:

 • Stabilirea politicii care sǎ formeze cadrul profesional
 • Stabilirea liniilor de comunicare între membrii sǎi şi între grupurile sau ramurile organizate regional.
 • Stabilirea şi menţinerea standardelor serviciilor şi practicii profesionale
 • Promovarea educaţiei profesionale şi a cursurilor post-universitare de terapie ocupaţională
 • Evaluarea şi revizuirea programelor educaţionale de Terapie Ocupaţională, în concordanţă cu standardele minime de educaţie profesională recomandate de Federaţia Mondială de Terapie Ocupaţională
 • Erijarea sa în voce oficialǎ a profesiei în cadrul comunicǎrii cu alte asociaţii, servicii, guvern şi organizaţii internaţionale.

CAP. I

Membrii fondatori, numele oficial al asociaţiei, adresa, viziunea

Art.1
Numele oficial al asociaţiei este ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A TERAPEUŢILOR  OCUPAŢIONALI DIN ROMANIA, conform disponibilităţii denumirii asociaţiei numărul 80372, eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 27.01.2010

Art.2
Asociaţia ia naştere la iniţiativa a unui număr de 6 membrii:

 1. Burllău Mirela-Carmen …
 2. Hinţ Simina-Maria …
 3. Vidican Mihaela-Liliana …
 4. Duneş Ana-Maria …
 5. Popa Daiana-Mihaela …
 6. Raţă Marinela

Art. 3
Fondatorii asociaţiei sunt persoane cu cetăţenie română şi pregătire profesională academică, implicaţi în proiectul FPYPDEE Joint Action Programme (Youth no. 113161-JA-1-2003) iniţiat de institutul educaţional Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education), proiect având ca obiectiv principal „reformarea învăţământului superior şi a sectorului social într-o Europă lărgită” prin implementarea învăţământului superior de terapie ocupaţională în România şi incluziunea socială a persoanelor cu disabilităţi.

Art.4
APTOR este o asociaţie profesională, voluntară, independentă, non-profit, constituită prin voinţa de asociere liberă a membrilor săi.

Art.5
Sediul asociaţiei este în localitatea Oradea, judeţul Bihor, ….

…….

Art. 8
Viziunea Asociaţiei Profesionale a Terapeuţilor Ocupaţionali din România constă în promovarea contribuţiei unice a terapiei ocupaţionale ca profesie de îngrijire a sănătăţii la incluziunea socială activă şi non-discriminatorie a persoanei cu disabilitate şi/sau vulnerabile din România, în contextul politic de extindere europeană, prin programe şi servicii de înaltă calitate profesională.

CAP. II

Scopul Asociaţiei: Misiunea, Obiectivele, Valorile, Standardele profesionale şi Codul Etic, Statutul şi competenţele profesionale ale Terapeutului Ocupaţional

MISIUNEA

APTOR prin efortul membrilor săi promovează filosofia, arta şi ştiinţa terapiei ocupaţionale ca profesie de îngrijire a sănătăţii în vederea:

 • îmbunătăţirii performanţei ocupaţionale, prevenirii îmbolnăvirii şi disabilităţii, promovării adaptării şi ajustării la schimbările apărute de-a lungul vieţii
 • conştientizării şi responsabilizării comunităţii de servicii medico-sociale, în concordanţă cu şi respectând valorile, interesele, nevoile culturale şi educaţionale ale clienţilor săi.

APTOR promovează calitatea serviciilor de terapie ocupaţională puse la dispoziţia clienţilor săi printr-o educaţie academică adecvată în domeniul ştiinţelor sociale, psihologice, ocupaţionale, biologice şi medicale, acreditatǎ prin diplomǎ de licenţă sau de specializare post-universitară în Terapie Ocupaţionalǎ, în concordanţă cu actualul proces european de ARMONIZARE a “Ariei Educaţionale Unice” şi în conformitate cu standardele minime pentru educaţia terapeuţilor ocupaţionali, recomandate de WFOT.

OBIECTIVELE

1. APTOR îşi asumă responsabilitatea în promovarea şi dezvoltarea  la nivel naţional a terapiei ocupaţionale prin:

 • promovarea şi extinderea terapiei ocupaţionale în aria terapeutică clinică
 • stabilirea şi planificarea programului educaţional de terapie ocupaţională
 • conducerea cursurilor postuniversitare
 • stabilirea şi menţinerea standardelor de excelenţă în practica terapiei ocupaţionale

2. Să menţină standardele în educaţia  profesională, prin evaluarea şi revizuirea programelor educaţionale, în conformitate cu standardele minime recomandate de WFOT:

 • să promoveze necesitatea educaţiei academice în pregătirea profesională a terapeutului ocupaţional, cel puţin la nivel de licenţă, în conformitate cu standardele minime ale WFOT, precum şi cu competenţele profesionale specifice şi standardele de practică, publicate de către ENOTHE (2000) în “ghidurile de orientare curriculară”;
 • să sprijine programul naţional educaţional de Terapie Ocupaţională în conformitate de “Declaraţia de la Bologna” şi comunicatele de la Praga şi Berlin ce vizează o “Arie Educaţională Unică Europeană”, în concordanţă cu procesul de ARMONIZARE şi în colaborare cu universităţile europene de tradiţie în terapie ocupaţională.

3. Să stabilească şi să menţină Codul Deontologic Profesional. Să promoveze şi să menţină idealurile asociaţiei şi standardele de excelenţă profesională , prin asumarea valorilor şi principiilor Codului Etic în Terapie Ocupaţională.

4. Să promoveze contribuţia unică a terapiei ocupaţionale la sprijinirea egalităţii de şanse a persoanele cu disabilităţi şi a grupurilor de persoane vulnerabile din România în contextul politic de extindere europeană, prin programe şi servicii ce au drept scop integrarea acestor persoane în societate.

5. Să identifice şi să înregistreze terapeuţii ocupaţionali cu pregătire academică adecvată din România în vederea apărării drepturilor profesionale şi a reprezentării intereselor acestora, a apărării intereselor şi drepturilor beneficiarilor la servicii de înaltă calitate în terapie ocupaţională, în contextul românesc legislativ.

6. Să stabilească grupurile regionale / filialele locale ale asociaţiei naţionale pe teritoriul ţării.

Să publice un jurnal/ o revistă, un buletin sau o foaie de informare, cu caracter profesional.

7. Să atragă fonduri, prin mijloace legale, menite să asigure dezvoltarea continuă a profesiei.

8. Să publice lucrări în domeniul profesiei. …

9. Să combine eforturile şi creativitatea tuturor membrilor APTOR pentru a implementa terapia ocupaţională ca profesie şi ştiinţă socio-umană în slujba persoanei cu disabilitate sau vulnerabilă.

10. Să-şi asume responsabilitatea profesională de „schimbător de opinie” în abordarea nevoilor societăţii actuale ce trebuie să facă faţă problemelor generate de bolile cronice, disabilitate şi situaţii sociale handicapante ce duc la o stare de sănătate deficitară şi bunăstare compromisă a populaţiei, cu pierderea productivităţii şi servicii medico-sociale costisitoare. …

11. Să menţină relaţii apropiate cu WFOT asigurînd informarea membrilor săi cu privire la obiectivele şi activităţile acesteia.

VALORILE terapiei ocupaţionale reprezintǎ un set de concepte pe care se sprijinǎ experienţa profesionalǎ a terapeutului ocupaţional:

OCUPAŢIA – dǎ sens vieţii; este un factor determinant al sǎnǎtǎţii şi bunǎstǎrii; organizeazǎ comportamentul; se dezvoltǎ şi se schimbǎ de-a lungul vieţii; influenţeazǎ şi este influenţatǎ de diverse medii; are efect terapeutic.
PERSOANA – este o fiinţǎ ocupaţionalǎ; este unicǎ; are demnitate şi valoare intrinsecǎ; are capacitatea de auto-determinare; are abilitǎţile necesare participǎrii în ocupaţie; este o fiinţǎ socialǎ şi spiritualǎ; influenţeazǎ şi este influenţatǎ de diverse medii.
MEDIUL – este un concept larg ce include componente culturale, instituţionale, arhitecturale şi sociale; relaţia dintre persoanǎ şi mediul sǎu determinǎ organizarea, decizia şi satisfacţia ocupaţionalǎ.
SĂNĂTATEA – este mai mult decât absenţa bolii; este puternic influenţatǎ de posibilitatea de decizie şi control în ocupaţiile zilnice; are o dimensiune personalǎ, determinatǎ de satisfacţia ocupaţionalǎ şi o dimensiune socialǎ, asociatǎ cu integritatea şi şansele egale ocupaţionale.

PRACTICA CENTRATĂ-PE-CLIENT – semnificǎ acţiunea de “a face posibil” (enable); presupune necesitatea asumǎrii riscului în schimbarea pozitivǎ; implicǎ clientul ca partener activ în procesul terapeutic ocupaţional; încurajeazǎ experienţa şi cunoştinţele ocupaţionale ale clienţilor sǎi.

Valorile fundamenteazǎ acţiunile terapeutului ocupaţional în exercitarea profesiei sale prin:

ALTRUISM – se reflectǎ în acţiuni şi atitudini de implicare, de îngrijire, de dedicare, de responsabilitate şi înţelegere, neegoistǎ a bunǎstǎrii celorlalţi.

EGALITATE – se reflectǎ printr-o atitudine imparţialǎ şi onestǎ în interacţiunea de zi cu zi cu beneficiarii serviciilor de terapie ocupaţionalǎ.

LIBERTATE – permite individului sǎ decidǎ şi sǎ demonstreze independenţǎ, iniţiativǎ şi auto-direcţionare în acţiuni ce necesitǎ un echilibru între autonomia personalǎ şi cerinţele sociale ca membru al unei comunitǎţi/societǎţi din care face parte.

ECHITATE – permite oferirea serviciilor de terapie ocupaţionalǎ tuturor celor ce le solicitǎ, în confirmitate cu valorile morale de tip onestitate, egalitate, obiectivitate şi corectitudine.

DEMNITATE – se reflectǎ printr-o atitudine empaticǎ şi de respect faţǎ de sine şi faţǎ de ceilalţi, bazatǎ pe admiterea faptului cǎ fiecare fiinţǎ este unicǎ prin zestrea sa biologicǎ, socio-culturalǎ şi experienţǎ de viaţǎ.

ADEVĂR şi VERIDICITATE – faptele şi realitatea acţiunilor se bazeazǎ pe onestitate, justificare, claritate, autenticitate şi deschidere.

PRUDENŢĂ – discreţia, înţelepciunea, moderaţia, vigilenţa, grija şi circumspecţia sunt abilitǎţi necesare în luarea decizilor în situaţii extreme, bazate pe reflectarea inteligentǎ, pe raţiune şi pe auto-disciplinǎ.


Codul Etic reprezintǎ un set de principii la care aderǎ toţi membrii APTOR, care se aplicǎ la orice nivel şi la care aspirǎ orice terapeut ocupaţional, în vederea promovǎrii şi menţinerii standardelor ridicate în terapie ocupaţionalǎ.

PRINCIPIUL 1. BENEFICIUL

Terapeutul Ocupaţional va demonstra interes în ceea ce priveşte bunǎstarea beneficiarilor serviciilor

Terapeutul ocupaţional oferǎ servicii în mod corect şi echitabil. Terapeutul ocupaţional recunoaşte şi apreciazǎ elementele culturale ale factorilor economici, geografici, rasiali, etnici, religioşi şi politici, statut marital, orientare sexualǎ şi disabilitate, ce definesc beneficiarul serviciilor sale terapeutice.

Terapeutul ocupaţional se strǎduieşte sǎ asigure servicii care corespund în mod rezonabil şi onest taxei/ sumei de bani percepute. La stabilirea preţurilor corespunzǎtoare serviciilor de terapie ocupaţionalǎ, practicienii vor ţine seama nu numai de cerinţele instituţiei, statului, sau comunitǎţii în acest sens, ci şi de abilitatea beneficiarului de a plǎti aceste servicii.

Terapeutul ocupaţional va face toate eforturile necesare pentru a consilia beneficiarii în vederea obţinerii serviciilor de care au nevoie prin apel la resursele existente.

PRINCIPIUL 2. FĂRĂ VĂTĂMARE

Terapeutul Ocupaţional va lua mǎsuri rezonabile de precauţie pentru a evita lezarea sau dǎunarea beneficiarului serviciilor sale.

Terapetul ocupaţional va menţine relaţiile profesionale cu beneficiarul serviciilor sale într-o manierǎ care sǎ nu-l exploateze fizic, emoţional, financiar, social, sexual sau în orice altǎ manierǎ.

Terapeutul ocupaţional va evita relaţiile sau activitǎţile care interfereazǎ cu obiectivitatea şi raţionamentul profesional.

PRINCIPIUL 3.  AUTONOMIE, SIGURANŢĂ, CONFIDENŢIALITATE

Terapeutul Ocupaţional manifestǎ respect faţǎ de beneficiarul serviciilor sale precum şi faţǎ de drepturile acestuia.

Terapeutul ocupaţional colaboreazǎ cu beneficiarul serviciilor sale în stabilirea obiectivelor şi prioritǎţilor procesului terapeutic de intervenţie.

Terapeutul ocupaţional informează beneficiarul serviciilor sale asupra naturii, riscului şi a potenţialelor rezultate ale oricărui tip de intervenţie.

Terapeutul ocupaţional oferă informaţii şi obţine consimţământul participanţilor implicaţi în activităţi de cercetare şi indică faptul că aceştia sunt bine informaţi, consiliaţi în privinţa potenţialelor riscuri şi rezultate.

Terapeutul ocupaţional depune efortul necesar pentru a se asigura că participanţii înţeleg aceste riscuri şi obiectivul final.

Terapeutul ocupaţional respectă dreptul individual de a refuza serviciile profesionale,  implicarea în activităţi de cercetare sau educaţionale.

Terapeutul ocupaţional protejează confidenţialitatea existentă în diferitele forme de comunicare scrisă, verbală sau electronică dobândită pe perioada activităţilor educaţionale, practice, de cercetare sau de investigaţie, cu excepţia anumitor reglementări juridice naţionale.

PRINCIPIUL 4. OBLIGAŢII

Terapeutul Ocupaţional se străduieşte să atingă şi să menţină consecvent standardele ridicate de  competenţă profesională.

Terapeutul Ocupaţional caută să obţină şi să păstreze acreditarea pentru serviciile pe care le oferă, în conformitate cu competenţele profesionale şi cerinţele statului naţional de drept.

Terapeutul Ocupaţional se foloseşte de procedurile terapeutice care se conformează standardelor de practică ce se regăsesc în documentele APTOR.

Terapeutul Ocupaţional îşi asumă responsabilitatea în menţinerea şi documentarea competenţei prin dezvoltare profesională şi activităţi educaţionale.

Terapeutul Ocupaţional va examina în mod critic şi se va menţine la curent cu emergenţa cunoştinţelor relevante pentru activitatea sa practică, în aşa fel încât să-şi îndeplinească obligaţiile profesionale pe baza unei informări exacte.

Terapeutul Ocupaţional va proteja beneficiarul serviciilor sale asigurându-se de faptul că responsabilitatea asumată de un alt terapeut ocupaţional corespunde acreditării, calificării, experienţei şi scopului practicii.

Terapeutul Ocupaţional îşi asumă responsabilitatea serviciilor oferite persoanelor abordate profesional  şi în concordanţă cu politica şi valorile APTOR.

Terapeutul Ocupaţional va face recomandări sau indicaţii către alte servicii ori de câte ori o atare consultaţie sau trimitere este în beneficiul îngrijirii clientului. Recomandarea sau tipul de consultaţie trebuie făcută în colaborare cu beneficiarul acestui serviciu.

PRINCIPIUL 5. LEGALITATEA

Terapeutul Ocupaţional se conformează legislaţiei naţionale în vigoare şi politicii APTOR, care ghidează profesia de terapeut ocupaţional

Terapeutul Ocupaţional trebuie să se familiarizeze, caută să înţeleagă şi să respecte politica APTOR, legislaţia statului român şi regulile instituţionale.

Terapeutul Ocupaţional caută să rămână în pas cu reviziuirea legilor şi politica APTOR, aplicabilă profesiei de terapie ocupaţională şi informează angajaţii, angajatorii, colegii în privinţa acestor modificări.

Terapeutul Ocupaţional pretinde celor ce supervizează sau se implică direct în activităţi ce au relaţie cu terapia ocupaţională, să adere la prezentul Cod Etic.

Terapeutul Ocupaţional caută să ia măsuri rezonabile în a se asigură că angajatorul este informat şi conştient cu privire la obligaţiile etice ale terapiei ocupaţionale, aşa cum sunt stabilitate în acest Cod Etic precum şi implicaţiile acestor obligaţii în practica, educaţia şi cercetarea terapiei ocupaţionale.

Terapeutul Ocupaţional înregistrează şi notează într-o manieră exactă şi potrivită, toate informaţiile cu privire la activităţile profesionale.

PRINCIPIUL 6. SINCERITATEA. VERIDICITATEA

Terapeutul Ocupaţional oferă informaţii exacte în privinţa serviciilor de terapie ocupaţională.

Terapeutul Ocupaţional trebuie să-şi prezinte într-un mod corect şi evident acreditarea, calificările, educaţia, experienţa, pregătirea şi competenţa. Această cerinţă este importantă în mod particular pentru cei ce sunt beneficiari ai serviciilor terapeutice ocupaţionale sau pentru cei cu care Terapia Ocupaţională stabileşte relaţii profesionale.

Terapeutul Ocupaţional dezvăluie orice afiliaţie profesională, personală, financiară, de afacere sau voluntară ce poate determina un conflict de interese cu cei cu care urmează să stabililească relaţii profesionale, contractuale sau de muncă.

Terapeutul Ocupaţional caută să se abţină de la a utiliza sau a participa la orice formă de comunicare ce conţine fals, înşelăciune, fraudulenţă sau declaraţie, revendicare incorectă.

Terapeutul Ocupaţional trebuie să-şi asume responsabilitatea acţiunilor sale profesionale, care ar reduce încrederea publică în serviciile terapiei ocupaţionale şi a celor ce practică aceste servicii.

PRINCIPIUL 7. FIDELITATEA

Terapeutul Ocupaţional îşi tratează colegii şi pe ceilalţi profesionişti cu discreţie, corectitudine şi integritate.

Terapeutul Ocupaţional păstrează, respectă şi păzeşte informaţia confidenţială cu privire la colegi şi conducere, cu excepţia situaţiilor mandatate legislativ.

Terapeutul Ocupaţional caută să prezinte în mod corect calificările, viziunea, contribuţia şi rezultatele obţinute de colegi.

Terapeutul Ocupaţional ia măsurile adecvate în a descuraja, a preveni, a prezenta şi a corecta orice încălcare a Codului Etic şi a raporta autorităţii responsabile orice încălcare a Codului Etic.

Terapeutul Ocupaţional caută să se familiarizeze cu politicile existente şi procedurile disponibile ce vizează acest Cod Etic, inclusiv familiarizarea cu procedurilor naţionale, locale, regionale sau instituţionale de abordare a plângerilor de natură etică.

Surse bibliografice

American Occupational Therapy Association. (1993). Core values and attitudes of occupational therapy practice. American Journal of Occupational Therapy, 47, 1085-1086
American Occupational Therapy Association. (1998). Guidelines to the occupational therapy code of ethics. American Journal of Occupational Therapy, 52, 881-884
American Occupational Therapy Association. (2000). Occupational therapy code of ethics (2000). American Journal of Occupational Therapy, 54, 614-616.

Standardele de practicǎ profesională a terapiei ocupaționalereprezintă cerinţele minime obligatorii din partea Terapeutului Ocupaţional în oferirea serviciilor de terapie ocupaţională.

STANDARDUL I.  ATITUDINEA PROFESIONALĂ ŞI RESPONSABILITATEA

1T.O. furnizează servicii de terapie ocupaţională care reflectă filosofia terapiei ocupaţionale şi sunt în concordanţă cu principiile şi conceptele teoretice şi practice stabilite.
2. T.O. furnizează servicii de terapie ocupaţională în concordanţă cu standardale şi politica APTOR. Natura şi scopul serviciilor de terapie ocupaţională trebuie asigurate conform legislaţiei şi reglementărilor din domeniul de îngrijire a sănătăţii şi a serviciilor de asistenţă socială.
3. T.O. furnizează servicii de terapie ocupaţională în concordanţă cu diploma dobândită şi înregistrată, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.
4. T.O. respectă Codul Etic al terapiei ocupaţionale.
5. T.O. asigură competenţă profesională continuă prin stabilirea, menţinerea şi reînnoirea performanţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor sale profesionale.
6. T.O. înregistrat cu diplomă de licenţă / de specializare post-universitară, oferă servicii de supervizare a asistenţilor în terapie ocupaţională sau ergoterapeuţilor.
7. Asistentul în terapie ocupaţională sau ergoterapeutul caută şi urmează supervizarea din partea terapeutului ocupaţional licenţiat, în furnizarea serviciilor de terapie ocupaţională.
8. T.O. este bine informat în privinţa Standardelor de Practică pentru Terapie Ocupaţională (APTOR, 2010), precum şi a altor documente din cadrul APTOR relevante pentru activitatea practică şi furnizarea de servicii.
9. T.O. se menţine la curent cu informaţii legislative, sociale, culturale, politice şi probleme de rambursare, ce influenţează clienţii şi practica terapiei ocupaţionale.
10. T.O. este bine informat cu privirea la activitatea de cercetare din sfera terapiei ocupaţionale. Terapeutul Ocupaţional solicită periodic şi discută rezultatele activităţilor de cercetare din domeniu în vederea evaluării procesului de intervenţie şi a discutării aplicabilităţii rezultatelor în practica terapiei ocupaţionale.
11. T.O. evaluează sistematic eficienţa şi eficacitatea serviciilor de terapie ocupaţională, dezvoltând şi implementând metode/strategii care sǎ sprijine calitatea serviciilor furnizate.
12.  T.O.-i colaborează între ei cu privire la evaluarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor de terapie ocupaţională, asistând la dezvoltarea şi implementarea procesului de susţinere a calităţii serviciilor furnizate.

STANDARDUL II. TRIMITERE-RECOMANDARE

 

1. T.O. acceptă şi răspunde recomandărilor venite din partea altor grupuri profesionale sau servicii, direct către serviciile de terapie ocupaţională, în conformitate cu Declaraţia de Sesizare în Terapie Ocupaţională (APTOR, 2010).
2. T.O. acceptă şi răspunde recomandărilor, care solicită evaluare sau evaluare şi intervenţie în ariile performanţei ocupaţionale, componentelor performanţei ocupaţionale, sau contextului ocupaţional în cazul clienţilor ce prezintă limitări funcţionale, o disabilitate sau sunt expuşi unei situaţii cu risc de incapacitate.
3. T.O. recomandă şi trimite clienţii către resursele adecvate atunci când nevoile clientului sunt mai bine deservite de expertiza altor grupuri profesionale sau servicii.
4. T.O. educă sursele, curente sau potenţiale, de servicii medico-sociale care fac recomandări, cu privire la scopul serviciilor de terapie ocupaţională şi procesul de furnizare a serviciilor de terapie ocupaţională.

STANDARDUL III. SCREENING

1. T.O. triază clienţii pentru serviciile de terapie ocupaţională, în mod independent sau ca membru al echipei multidisciplinare.
2. T.O. selectează metodele de screening/triere în concordanţă cu contextul performanţei ocupaţionale a clientului.
3. T.O. comunică rezultatele triajului şi face recomandările necesare către persoana, grupul sau serviciul/organizaţia corespunzătoare

STANDARDUL IV. EVALUAREA

1. T.O. evaluează ariile performanţei ocupaţionale, componentele performanţei ocupaţionale şi contextul performanţei ocupaţionale a beneficiarului serviciilor de terapie ocupaţionalǎ.
2. T.O. educă clientul şi familia sa cu privire la scopul şi procedurile etapei de evaluare în terapia ocupaţională.
3. T.O. selectează instrumentele de evaluare a nivelului funcţional al clientului în raport cu ariile performanţei ocupaţionale, componentele performanţei ocupaţionale şi contextul perfrormanţei ocupaţionale.
4. T.O. urmează protocolul stabilit în cazul utilizării instrumentelor standardizate de evaluare.
5. T.O. analizează, interpretează şi concluzionează datele obţinute din evaluare pentru a determina statusul funcţional curent al clientului şi pentru a dezvolta planul de intervenţie adecvat.
6. T.O. completează şi documentează rezultatele evaluării în terapia ocupaţională conform limitelor determinate de timp, standarde şi reguli stabilite de către instituţia clinică, agenţii de servicii guvernamentali, programe de acreditare şi finanţatori.
7. T.O. comunică rezultatele evaluării, în limitele impuse de confidenţialitatea clientului, persoanei, grupului sau instituţiei/organizaţiei care solicită aceste informaţii.
8. T.O. recomandă consultaţii suplimentare atunci când rezultatele evaluării indică o intervenţie benefică din partea altor experţi profesionali.

STANDARDUL V. PLANUL DE INTERVENŢIE

1. T.O. dezvoltă şi documentează planul de intervenţie, bazat pe rezultatele evaluării terapiei ocupaţionale şi pe dorinţele şi aşteptările clientului sau familiei acestuia (reprezentant legal) cu privire la obiectivul serviciului solicitat.
2. T.O. se asigură de faptul că planul de intervenţie este bine documentat şi corespunde limitelor de timp, regulilor şi standardelor stabilite de practica clinică, programele de acreditare şi finanţatori.
3. T.O. include în planul de intervenţie obiectivele centrate-pe-client exprimate clar, în parametrii măsurabili, funcţionali, comportamentali şi relevanţi contextuali şi în conformitate cu nevoile, dorinţele şi aşteptările rezultatelor.
4. T.O. include în planul de intervenţie scopul, frecvenţa şi durata serviciilor împreună cu nevoile clientului.
5. T.O. revizuieşte planul de intervenţie împreună cu clientul şi familia sa/ reprezentantul legal.

STANDARDUL VI. INTERVENŢIA

1. T.O. implementează planul de intervenţie prin utilizarea activităţilor relevante specificate sau metode terapeutice care au şi prezintă o semnificaţie pentru client şi sunt metode eficace în îmbunătăţirea performanţei ocupaţionale.
2. T.O. informează clienţii şi pe cei interesaţi cu privire la beneficiile şi riscurile intervenţiei.
3. T.O. menţine sau caută informaţii curente cu privire la resursele relevante pentru nevoile clientului.
4. T.O. reevaluează pe parcursul procesului de intervenţie şi documentează modificările apărute în obiectivele, performanţa şi nevoile clientului.
5. T.O. modifică procesul de intervenţie ce reflectă schimbările în statusul, dorinţele şi răspunsul clientului la intervenţie.
6. T.O. documentează serviciile de terapie ocupaţională oferite, în limite impuse de timp, standarde şi reguli stabilite prin practica clinică, programele de acreditare şi finanţatori.

STANDARDUL VII. SERVICIILE DE TRANZIŢIE

1. T.O. pregăteşte în mod formal planul de transfer către alte servicii, bazat pe nevoile identificate ale clientului.
2. T.O. facilitează procesul de tranziţie în cooperare cu clientul, familia sa, reprezentant legal, persoane direct implicate, echipa şi alte resurse din comunitate, în funcţie de situaţie.

STANDARDUL VIII. ÎNCETAREA

1. T.O. încetează furnizarea serviciilor în momentul în care clientul a atins obiectivele prestabilite, a atins beneficiul maxim posibil din partea serviciilor de terapie ocupaţională sau nu mai doreşte să continue aceste servicii.
2. T.O. pregăteşte şi implementează planul de încetare a furnizării de servicii de terapie ocupaţională, cuprinzând recomandări cu privire la accesarea resurselor adecvate.
3. T.O. documentează schimbările în statusul clientului apărute în intervalul dintre evaluarea iniţială şi încetarea furnizării serviciilor.
4. T.O. documentează recomandările pentru o nouă reevaluare sau urmărire a clientului, atunci când este necesar.

Surse bibliografice
Standardele de Practică pentru Terapia Ocupaţională. –  Document realizat de Comisia de Practică (Linda Kohlman Thomson, MOT, OT(C), FAOTA, Chairperson), 1998 M15 a American Occupational Therapy Association.
 

Statutul şi competenţele profesionale ale Terapeutului Ocupaţional în România

Art. 2.1
Profesia de Terapeut Ocupaţional se exercită pe teritoriul României de către persoane fizice calificate pentru profesia de Terapeut Ocupaţional, pe baza unui document oficial eliberat de o instituţie educaţională acreditată (de WFOT), la nivel naţional şi/ sau internaţional.

Art. 2.2
Persoanele prevăzute la art. 2.1 cap. II pot fi:
a) cetăţeni ai statului român;
b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene
c) cetăţeni ai altor state, având instituţii de învăţământ acreditate de WFOT

Art. 2.3
Prin titlul oficial de pregătire profesională în terapie ocupaţională se înţelege diploma de licenţă / de specializare post-universitară în terapie ocupaţională, eliberată de către o instituţie educaţională acreditată de învăţământ superior din România, statele Uniunii Europene şi statele având instituţii de învăţământ acreditate de WFOT.

Art. 2.4
În exercitarea profesiei sale, Terapeutul Ocupaţional promovează valorile terapiei ocupaţionale, respectă principiile Codului Etic şi aplică Standardele Profesionale de Practică în Terapia Ocupaţională, aşa cum sunt prezentate în capitolul II al prezentei constituţii.

Art. 2.5
Terapeutul Ocupaţional, odată cu diploma de licenţă / de specializare post-universitară dobândeşte următoarele competenţe profesionale necesare atingerii şi promovării excelenţei (elaborate de European Network of Occupational Therapy in Higher Education/ENOTHE şi Council of Occupational Therapists for the European Countries/ COTEC în 2006-01-12 Trondheim):
(1) Cunoştinţe teoretice în Terapia Ocupaţională
      Terapeutul Ocupaţional este capabil:

 • Să explice conceptele teoretice ce fundamentează terapia ocupaţională, în special natura ocupaţională a fiinţei umane şi performanţele sale ocupaţionale.
 • Să explice relaţia dintre performanţa ocupaţională, sănătate şi bunăstare. 
 • Să sintetizeze şi să aplice cunoştinţele relevante din ştiinţele umane – biologie, medicină, psihologie, sociologie -, tehnologie şi ştiinţa ocupaţională,  în corelaţie cu modelele teoretice ale ocupaţiei şi participării în ocupaţie.
 • Să analizeze complexitatea aplicării conceptelor teoretice şi a rezultatelor studiilor de cercetare, în corelaţie cu ocupaţia şi în contextul unei societăţi în schimbare. 
 • Să se implice şi să influenţeze modul de gândire al celorlalţi prin discuţii şi dezbateri susţinute cu argumente, în ceea ce priveşte ocupaţia umană şi terapia ocupaţională.

(2) Procesul terapiei ocupaţionale şi raţionamentul profesional
Terapeutul ocupaţional este capabil:

 • Să lucreze în parteneriat cu persoane în mod individual/în grup  în vederea implicării acestora în ocupaţie cu scopul de a promova starea de sănătate, de a preveni, de a reabilita şi de a trata.
 • Să selecteze, să modifice şi să aplice corespunzător modelele teoretice, practice şi metodele menite să întâmpine nevoile ocupaţionale şi de sănătate ale individului/grupului de populaţie. 
 • Să folosească eficient raţionamentul profesional şi etic pe parcursul întregului proces de aplicare a terapiei ocupaţionale.
 • Să utilizeze potenţialul terapeutic al ocupaţiei prin intermediul activităţilor, al analizei ocupaţionale şi al sintetizării. 
 • Să adapteze şi să aplice procesul terapiei ocupaţionale în strânsă colaborare cu persoana/ grupul de populaţie.
 • Să muncească pentru facilitarea unui mediu accessibil şi adaptabil şi să promoveze dreptul ocupaţional. 
 • Să colaboreze cu comunităţile, în vederea promovării sănătăţii şi bunăstării membrilor săi prin implicarea acestora în ocupaţie. 
 • Să caute permanent, să evalueze critic şi să aplice varietatea de informaţii şi date, în vederea unei practici actualizate şi relevante pentru client.
 • Să evalueze în mod critic practica terapiei ocupaţionale pentru a se asigura că este centrată pe ocupaţie şi performanţa ocupaţională.

(3) Relaţiile profesionale şi parteneriate
Terapeutul ocupaţional este capabil:

 • Să lucreze în concordanţă cu principiile „practicii centrate pe client”
 • Să construiască o relaţie terapeutică/parteneriat ca fundament al procesului de terapie ocupaţională.
 • Să stabilească parteneriate de colaborare, să consilieze şi să se consulte cu clienţii, personalul de îngrijire, membrii echipei multidisciplinare şi alţi deţinători ai puterii de decizie, cu privire la facilitarea ocupaţiei şi participării în ocupaţie.
 • Să colaboreze cu clienţii în vederea apărării dreptului de a avea o ocupaţie care să le satisfacă nevoile.
 • Să aprecieze şi să respecte diferenţele individuale, credinţele culturale, obiceiurile şi influenţele acestora asupra ocupaţiei şi participării în ocupaţie.

(4) Autonomia şi responsabilitatea profesională
Terapeutul ocupaţional este capabil:

 • Să pregătească, să menţină şi să revizuiască documentaţia privind procesul de terapie ocupaţională.
 • Să se supună şi să satisfacă politicile şi procedurile locale/ regionale/ naţionale/ Europene, standardele profesionale şi reglementările angajatorului.
 • Să demonstreze capacitate de învăţare continuă, pe toată viaţa, în vederea îmbunătăţirii terapiei ocupaţionale.
 • Să practice profesia într-o manieră etică, respectându-şi clienţii şi ţinând seama de codurile de conduită profesională a terapeuţilor ocupaţionali. 
 • Să demonstreze încredere în auto-administrarea, auto-conştientizarea şi cunoaşterea propriilor limite ca terapeut ocupaţional.

(5) Cercetare şi dezvoltare în terapia ocupaţională /ştiinţa ocupaţională
Terapeutul ocupaţional este capabil:

 • Să identifice nevoia de cercetare a unor aspecte legate de ocupaţie, terapie ocupaţională şi/sau ştiinţa ocupaţională în vederea formulării de ipoteze relevante cercetării.
 • Să demonstreze abilităţi de cercetare independentă, examinare critică şi integrare a literaturii de specialitate şi a altor informaţii relevante.
 • Să înţeleagă, să selecteze şi să apere planuri şi metode de cercetare corespunzătoare ocupaţiei umane luând în considerare aspectele etice.
 • Să interpreteze, să analizeze, să sintetizeze în mod critic datele, rezultatele cercetărilor. 
 • Să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor legate de ocupaţie şi practica terapiei  ocupaţionale.
 • Să disemineze rezultatele cercetărilor părţilor interesate.

(6) Managementul şi promovarea terapiei ocupaţionale
      Terapeutul ocupaţional este capabil:

 • Să determine şi să stabilească prioritatea serviciilor de terapie ocupaţională.
 • Să înţeleagă şi să aplice principiile manageriale serviciilor de terapie ocupaţională, în ceea ce presupune cost-eficienţă, administrarea resurselor şi echipamentului, stabilirea protocolului de terapie ocupaţională.
 • Să se implice într-un proces continuu de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de terapie ocupaţională, implicând clienţii atunci când situaţia permite şi, să comunice rezultatele factorilor decizionali relevanţi.
 • Să-şi asume un rol pro-activ în dezvoltarea, îmbunătăţirea şi promovarea terapiei ocupaţionale.
 • Să aibă în vedere progresele şi dezvoltarea din sfera îngrijirii medicale şi sociale, a societăţii şi legislaţiei la nivel internaţional, naţional şi local cu impact în promovarea serviciilor de terapie ocupaţională.

…..

Art. 2.8
APTOR, prin preşedintele Consiliului Director este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare şi autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept, titlul sau calitatea de Terapeut Ocupaţional, care practică în mod ilicit terapia ocupaţională şi să se constituie, ca parte civilă sau parte vătămată, după caz, potrivit legii.

Art. 2.9
Asociaţia Profesională a Terapeuţilor Ocupaţionali din România este reprezentantul oficial al profesiei de Terapeut Ocupaţional în faţa autorităţilor statului român, a organizaţiilor şi asociaţiilor naţionale şi internaţionale.

CAP. III

Membrii Asociaţiei: Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru al asociaţiei; Drepturile şi obligaţiile membriilor asociaţiei

Art. 1
Membrii asociaţiei se grupează în mai multe categorii:

 • membrii fondatori
 • membrii activi
 • membrii asociaţi
 • membrii onorifici
 • membrii delegaţi/ supleanţi
 • membrii individuali.

Art. 2
(1) Membrii fondatori ai asociaţiei sunt persoane cu studii superioare, ce au cetăţenia română, implicate în proiectul FPYPEE Joint Action Programme (Youth no. 113161-JA-1-2003) iniţiat de Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Sociologie şi Psihologie în parteneriat cu ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education).
(2) Membrii fondatori sunt membrii cu drepturi depline ai asociaţiei, cu drept de vot, care acceptă prezenta constituţie şi se obligă să depună eforturile necesare în realizarea obiectivelor asociaţiei.

Art. 3
(1) Membrii activi ai asociaţiei sunt persoane cu studii superioare, care fac dovada educaţiei lor în Terapie Ocupaţională prin:

 • diplomă de  licenţă
 • diplomă de studii post-universitare de specializare
 • certificat de absolvire a studiilor post-universitare de specializare, dovadă a minim de 120 ECTS obţinute ca urmare a promovării modulelor/ cursurilor de terapie ocupaţională eliberată de către o instituţie educaţională acreditată de învăţământ superior din România, statele Uniunii Europene şi statele având instituţii membre de învăţământ, aprobate / acreditate de WFOT

(2) Membrii activi sunt membrii cu drepturi depline ai asociaţiei, cu drept de vot, care acceptă prezenta constituţie şi se obligă să depună eforturile necesare în realizarea obiectivelor asociaţiei.

Art. 4
Membrii fondatori şi activi ai asociaţiei cu drepturi depline, au dreptul:

 • sǎ participle la organizarea şi îndeplinirea activitǎţilor asociaţiei
 • sǎ voteze în Adunarea Generalǎ
 • sǎ fie aleşi în Consiliul Director al asociaţiei
 • să fie aleşi ca membrii delegaţi/supleanţi ai Asociaţiei, în cadrul organizaţiilor internaţionale de Terapie Ocupaţională, precum WFOT
 • sǎ cearǎ abolirea deciziilor şi acţiunilor ilegale şi neconstituţionale ale Consiliului Director al asociaţiei
 • sǎ solicite rapoartele anuale de activitate ale asociaţiei şi ale Consiliului Director, sǎ solicite informaţii cu privire la problemele ce vizeazǎ interesele asociaţiei
 • sǎ se exprime liber în public şi sǎ-şi apere poziţia, sǎ facǎ sugestii şi recomandǎri cu privire la aspectele legate de activitǎţile asociaţiei sau a comitetelor sale permamente sau temporare

Art. 5
Membrii asociaţi pot fi organizaţii sau asociaţii de pǎrinţi ai copiilor cu disabilitǎţi sau de persoane cu disabilitǎţi, studenţi în terapie ocupaţională sau alte categorii profesionale, cu constituţie proprie,  persoane cu activitate de pionierat în terapie ocupaţională care nu au avut şansa unui program de educaţie profesională formală, care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor asociaţiei. Membrii asociaţi devin membrii cu drept de vot în urma aprobǎrii “Cererii de înscriere în Asociaţie” de cǎtre Consiliului Director, dar nu pot fi aleşi în Consiliul Director.

Art. 7
Membrii onorifici sunt persoane nominalizate de către Adunarea Generală şi votate cu o majoritate de 2/3 din voturi pentru contribuţia personală deosebită la dezvoltarea terapiei ocupaţionale în România. Părerea şi acţiunile lor cu privire la deciziile asociaţiei sunt de natură strict consultativă.

Art. 8
Membrul delegat / supleant al APTOR este un membru cu drept de vot în cadrul Asociaţiei, nominalizat de către Adunarea Generală şi votat de către Consiliul Director, ce reprezintă în mod oficial Asociaţia în cadrul organizaţiilor internaţionale de Terapie Ocupaţională, precum Federaţia Mondială a Terapeuţilor Ocupaţionali. Acţiunile şi opinia acestuia sunt pur consultative şi se limitează la activităţile şi obiectivele organizaţiei internaţionale de terapie ocupaţională.

Art.9
Membrii individuali pot fi ergoterapeuţi, instructori-educatori, pedagogi de recuperare, asistenţi medico-sociali, cu studii medii sau pregǎrire post-licealǎ, studenţi sau licenţiaţi cu pregǎtire socio-umanǎ, care îşi exprimǎ dorinţa de a deveni membru al APTOR. Aceştia, în calitate de membrii au acces la informaţiile oficiale cu privire la activitǎţile, programele şi proiectele asociaţiei. Membrii individuali nu au drept de vot în Adunarea Generală, respectǎ prezenta constituţie şi nu pot deveni membrii ai Consiliului Director.

Art.10
Criteriile de eligibilitate în dobândirea calitǎţii de membru al Asociaţiei:

 • diplomǎ de studii/de licenţă în Terapie Ocupaţională, eliberată de către o instituţie educaţională de învăţământ superior din România, statele Uniunii Europene şi statele având instituţii membre de învăţământ acreditate/aprobate de WFOT
 • asociaţii/organizaţii cu statut şi constituţie proprie. La “Cererea de înscriere în Asociaţie” pentru dobîndirea calităţii de membru asociat al APTOR, se recomandǎ ataşarea unei cópii dupǎ înregistrarea legalǎ şi constituţionalǎ a organizaţiei candidate.
 • persoane individuale, care aderǎ la şi respectǎ constituţia şi statutul APTOR
 • contribuţia anualǎ finaciarǎ sub formǎ de cotizaţie de membru în cadrul APTOR
 • “Cerere de înscriere în Asociaţie” adresatǎ Consiliului Director al APTOR şi aprobatǎ de acesta.

Art. 11
Consiliul Director trebuie sǎ ia o decizie şi sǎ rǎspundǎ în maximum 30 de zile de la momentul înregistrǎrii intenţiei de înscriere în asociaţie. Refuzul de acceptare a unui membru trebuie supus atenţiei Adunǎrii Generale. În aceastǎ situaţie, Consiliul Director este obligat sǎ convoace Adunarea Generalǎ în termen de 60 de zile de la înregistrarea intenţiei de înscriere în asociaţie.

Art. 12
APTOR salutǎ şi primeşte pe toţi acei ce sprijinǎ munca şi activitatea sa. Ca membru al APTOR obligaţiile fiecǎruia se constituie în:

 • implicarea activǎ în promovarea, creşterea şi dezvoltarea profesiei de terapie ocupaţională
 • implicarea activǎ în atingerea obiectivelor asociaţiei
 • respectarea standardelor profesionale şi a Codului Etic, de cǎtre cei implicaţi în practica terapiei ocupaţionale şi mai ales de cǎtre cei cu educaţie neacademicǎ
 • facilitarea oportunitǎţilor de a cunoaşte colegi aparţinând diferitelor culturi şi ţǎri, implicaţi în educaţia, practica şi managementul terapiei ocupaţionale
 • respectarea constituţiei asociaţiei şi a deciziilor luate de cǎtre Adunarea Generalǎ şi Consiliul Director
 • respectarea calitǎţii de membru şi prin plata la termen a cotizaţiei anuale.

Art. 13
Beneficiile ce decurg din calitatea de membru al APTOR:

 • accesul la publicaţiile, literatura şi biblioteca asociaţiei
 • accesul la informaţii cu privire la programele, proiectele şi activitǎţile în care asociaţia este implicatǎ
 • accesul la programe şi proiecte de echipǎ a practicienilor, educatorilor şi studenţilor, ce includ schimburi multiculturale şi multidisciplinare cu ţǎri cu tradiţie în terapie ocupaţionalǎ
 • sprijinirea membrilor în participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii publice, cursuri, schimburi de experienţǎ sau activitǎţi de cercetare organizate de instituţii sau asociaţii profesionale din strǎinǎtate şi din ţarǎ.

Art. 14
Modul de pierdere a calitǎţii de membru al asociaţiei se face:

 • la cerere, în termen de 30 zile, printr-o scrisoare de intenţie adresatǎ Adunǎrii Generale sau Consiliului Director în care se precizeazǎ motivaţia renunţǎrii la calitatea de membru al APTOR
 • prin cǎderea din drepturi ca urmare a non-participǎrii sistematice la activitǎţile asociaţiei şi prin neplata cotizaţiei anuale pe durata a 2 ani consecutivi. Decizia de cǎdere din drepturi a unui membru aparţine Consiliul Director, prin vot deschis, cu o majoritate de membrii prezenţi şi în concordanţǎ cu documentele ce susţin circumstanţele pierderii calitǎţii de membru
 • prin excludere, în cazul nerespectǎrii constituţiei, ca urmare a unor acţiuni ce lezeazǎ prestigiul şi interesul asociaţiei, acţiuni de încǎlcare a Codului Etic profesional şi ignorarea sistematicǎ a activitǎţilor asociaţiei. Excluderea este decisǎ de cǎtre Adunarea Generalǎ cu o majoritate de voturi de 2/3 din cei prezenţi, în urma propunerii fǎcute de Consiliul Director şi dupǎ audierea membrului asociaţiei propus pentru excludere.
 • în caz de deces
 • prin dizolvarea asociaţiei


CAP.  IV         

Categoriile de resurse patrimoniale ale APTOR

……..

Art.3
Veniturile asociaţiei provin din:

 • taxa de cotizaţie anuală a membrilor săi. Membrii asociaţi plătesc o cotizaţie anuală de 50% din valoarea taxei de cotizaţie anuală a membrilor cu drepturi depline, stabilită de Adunarea Generală; membrii individuali plătesc o cotizaţie anuală de 25% din valoarea taxei de cotizaţie anulă a membrilor cu drepturi depline, stabilită de Adunarea Generală.
 • aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei
 • venituri realizate din programele şi proiectele asociaţiei
 • donaţii şi sponsorizări
 • venituri realizate din publicitate şi diseminarea de informaţii
 • venituri realizate din cursurile şi atelierele de lucru organizate de asociaţie
 • venituri realizate din activităţi de consultanţă şi furnizare de servicii
 • resurse obţinute prin programe sau proiecte câştigate, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
 • dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale
 • dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie
 • alte venituri legale permise asociaţiilor şi organizaţiilor non-guvernamentale, prevăzute de lege

……..


CAP. V

Mijloace accesibile şi legale în atingerea obiectivelor Asociaţiei

Art.1
Furnizarea de servicii specializate de terapie ocupaţională, constând în:

 • evaluarea nevoilor speciale ale persoanelor cu disabilităţi/ vulnerabile, a accesibilităţii şi siguranţei mediului în care trăieşte, prin: teste, observaţie clinică şi interviu
 • intervenţie terapeutică
 • educarea, consilierea şi sprijinul pe termen lung a familiei şi comunităţii

Art. 2
Stabilirea şi menţinerea de contacte, colaborări şi parteneriate cu instituţii, organizaţii, servicii sau persoane publice, la nivel local, naţional, European şi internaţional în vederea schimbului de experienţă, a perfecţionării continue şi a unor programe comune de dezvoltare a unei atitudini realiste şi pozitive de promovare a incluziunii sociale a grupurilor de persoane vulnerabile sau cu disabilităţi.

Art. 3
Promovarea accesului la servicii de terapie ocupaţională de înaltă calitate şi schimbarea mecanismelor de furnizare a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială prin:

 • “transfer tehnologic” (technology transfer) = procesul de distribuire (sharing) a informaţiilor despre terapia ocupaţională către consumatori şi beneficiari, către furnizorii de servicii şi factori instiuţionali de decizie politică.
 • community-based-rehabilitation (CBR) = combinarea efortului persoanei cu disabilitate/vulnerabilă, a familiei şi a comunităţii în care trăieşte, a serviciilor de sănătate, educaţionale, vocaţionale şi sociale într-o strategie comună de accesibilizare a oportunităţilor şi resurselor din comunitate pentru o incluziune activă şi non-discriminatorie a persoanei.

………….

Art. 5
Consultanţă şi îndrumare în dezvoltarea a noi servicii de terapie ocupaţională, în instituţii de stat şi private.

…….

Art. 8
Organizarea de cursuri, ateliere de lucru, simpozioane, conferinţe, seminarii publice şi consultanţă în abordarea persoanele cu disfuncţionalitate ocupaţională, din perspectiva terapiei ocupaţionale.

Art. 11
Reprezentarea oficială a membrilor săi în faţa organizaţiilor internaţionale de terapie ocupaţională şi menţinerea strînsei legături cu WFOT, informîndu-şi membrii cu privire la obiectivele şi activităţile federaţiei.

Art. 12
Reglementarea criteriilor de evaluare a practicii şi educaţiei în terapie ocupaţională în vederea asigurării calităţii necesare rambursării serviciilor de către sistemele de asigurări de sănătate din România.


CAP. VI

Domeniile de activitate ale asociaţiei

 • Facilitarea integrării sociale şi sprijinirea realizării individuale a persoanelor cu disabilităţi şi a celor aflaţi în situaţii discriminatorii.
 • Furnizarea de servicii de terapie ocupaţională în vederea realizării unui venit care să sprijine atingerea obiectivelor asociaţiei. 
 • Implicarea în proiecte, iniţiative, cercetări, programe aplicate şi forumuri ce vizează beneficiul societăţii.
 • Furnizarea de servicii de consultanţă unor organizaţii guvernamentale, civice, economice şi de cercetare.
 • Asigurarea dezvoltării profesionale, sprijinirea şi protejarea membrilor asociaţiei.
 • Stabilirea şi menţinerea contactelor cu organizaţii ştiinţifice şi profesionale din ţară şi din străinătate.

CAP. VII

Managementul asociaţiei: Responsabilităţile organelor de conducere, administrative şi de control; alegerile

Art. 1
Managementul asociaţiei este distribuit între:

 • Adunarea Generalǎ, ca organ suprem de conducere al asociaţiei
 • Consiliul Director, ca organ executiv al asociaţiei

……

Art.4
Competenţa Adunǎrii Generale se traduce în:

 • Aprobarea, elaborarea amendamentelor şi modificărilor adiţionale la actul constitutiv al asociaţiei
 • Aprobarea cadrului, planului politic, programului de activitate şi Codului Etic al asociaţiei
 • Alegerea şi demiterea membrilor Consiliului Director
 • Aprobarea raportului Consiliului Director
 • Stabilirea cuantumul cotizaţiei de membru şi a termenului de plată 
 • Aprobarea bugetul şi a raportului financiar anual al asociaţiei
 • Decizia în privinţa excluderii din asociaţie
 • Decizia în privinţa reorganizării, a disoluţiei asociaţiei şi a fuziunii cu altă asociaţie
 • Decizia în privinţa calităţii de membru în cadrul altor organizaţii
 • Abrogarea deciziilor altor organe ce aparţin asociaţiei, care contravin legilor, constituţiei sau obiectivelor asociaţiei, reglementând activităţile asociaţiei
 • Aprobarea acceptării membrilor onorifici
 • Decizia în formarea grupurilor de lucru
 • Nominalizarea membrilor delegaţi/supleanţi, care reprezintă Asociaţia în mod oficial în cadrul organizaţiilor internaţionale de Terapie Ocupaţională, precum WFOT, ENOTHE, etc.

Art. 5
Deciziile Adunării Generale în cazul atribuţiilor prevăzute la art. 4 cap. VIII din această constituţie sunt luate cu 2/3 de voturi din majoritatea membrilor prezenţi, cu drept de vot.

………

Art. 11
Un membru al asociaţiei nu poate vota în chestiuni ce privesc:

 • excluderea din asociaţie a propriei sale persoana, a soţului/ soţiei, rudelor de gradul întâi până la a-patra generaţie, şi a rudelor prin alianţă de gradul doi;
 • organizaţiile pe care le administrează, pentru a evita obstrucţionarea luării deciziei sau impunerii unei decizii.

Art. 13
Membrii eligibili ai Consiliul Director pot fi doar membrii (fondatori şi activi) cu drepturi depline ai asociaţiei. Membrii Consiliului Director se aleg pe o perioadǎ de patru ani cu posibilitatea re-alegerii aceleaşi persoane pe acceaşi funcţie pentru încă doi ani.

……..

Art. 16
Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte sau la cererea a 1/3 din membrii săi, cel puţin odată la trei luni.

Art. 17
Data, ora, locul şi agenda de lucru a întâlnirii membrilor Consiliului Director trebuie anunţată cu cel puţin două săptămâni înainte.

…..

Art. 19
Competenţa Consiliului Director se traduce în:

 • Reprezentarea asociaţiei şi definirea limitelor de autoritate ale membrilor sǎi
 • Planificarea, organizarea şi coordonarea activitǎţilor asociaţiei, asigurându-se de executarea deciziilor luate în cadrul Adunǎrii Generale
 • Pregǎtirea şi prezentarea bugetului şi raportul financiar anual, Adunǎrii Generale 
 • Pregǎtirea şi prezentarea raportul de activitate al asociaţiei, a proiectele de viitor, Adunǎrii Generale 
 • Reglementarea, organizarea şi asumarea responsabilitǎţii în încheierea actelor juridice ale asociaţiei 
 • Îndeplinirea atribuţiilor date de Adunarea Generalǎ
 • Identificarea adresei poştale, a publicaţiei şi a site-ului oficial al asociaţiei
 • Acceptarea noilor membrii ai asociaţiei 
 • Luarea deciziilor în probleme care prin lege sau prezenta constituţie nu aparţin altor organe ale asociaţiei 
 • Alegerea membrilor delegaţi/supleanţi, care reprezintă Asociaţia în mod oficial în cadrul organizaţiilor internaţionale de Terapie Ocupaţională, precum WFOT, ENOTHE, etc.

…………..

Art. 26
Consiliul Director se va întruni de cel puţin 2 ori pe an şi de fiecare dată când este necesar în interesul asociaţiei şi poate convoca o Adunare Generală extraordinară dacă este în interesul asociaţiei.

Art.27
Procesul formal de alegere a membrilor eligibili pentru Consiliul Director, Birourile Administrative, Comisiile/ Comitetele de Control se poate face prin:

 • nominalizare; formularul de nominalizare este semnat de cel ce face propunerea/ nominalizarea, de un secund şi de persoana nominalizată
 • sistemul de vot; prin buletin de vot secret / e-mail, prin procură / delegare sau prin prezenţa celor aflaţi la întîlnirea anuală

Art. 28
Oricare membru profesionist al asociaţiei naţionale este eligibil pentru alegerea sa în organismele de guvernare şi control al APTOR.


CAP. VIII        

Dizolvarea asociaţiei